โปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและกวดวิชา
PRIMA TRAINING CENTER ver 3.0


     โปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและ กวดวิชา PRIMA TRAINING CENTER ver 3.0 เป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารสถานศึกษา งานฝึกอบรม  สถานฝึกอบรม  โรงเรียนกวดวิชา และสถานสอนเสริมต่าง ๆ  ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ตอบสนองการใช้งานประจำวันได้ดี สามารถช่วยงานด้านเอกสาร งานทะเบียน จัดการด้านการเงิน การออกใบสำคัญ การประกาศผล และรายงานต่าง ๆ  รวมถึงการควบคุมประตูเข้า - ออกโดยใช้ระบบ Key Card และสามารถประวลผลรายงานจากสาขา อื่น ๆ ได้  ( แบบหลายสาขา )
     โปรแกรม Prima TRAINING CENTER นี้ ใช้ได้กับสถานศึกษา ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน
อนุบาล ประถม มัธยม 
สถานสอนเสริม ทั่วไป เช่น โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนดนตรี นาฎศิลป์ สอนเต้นรำ สอนการละคร การกีฬา โรงเรียนฝึกวิชาชีพ สถานฝึกอบรม และงานฝึกอบรมตามหน่วยงาน ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ทั่วไป โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้ใช้ได้กับทุกกิจการ ทำงานบน Windows Xp 7 / 8 ระบบ Stand Alone และ ระบบ LAN  


เมนูการใช้งาน
บัตรผู้เข้าเรียน / อบรม


Prima TRAINING CENTER ประกอบด้วยรุ่น ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ตามความสามารถ และราคา คือ

1. รุ่น Standard
- ระบบรักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดรหัสเข้าใช้งานได้เอง 5 กลุ่ม ตามระดับการเข้าใช้งาน
- ทะเบียนหลักสูตร ครั้งที่เปิดสอน รายการวิชาที่เปิดสอน
- ทะเบียนวิชา รายละเอียดวิชา ต่าง ๆ จำนวนหน่วยกิต จำนวนที่เปิดรับในแต่ละรุ่น
- ระบบทะเบียนผู้เรียน จัดทำทะเบียนผู้เรียน เก็บข้อมูลทั่วไป พร้อมรูป ของผู้เรียน เก็บข้อมูลลับ Password ใช้ในการผ่านเข้า - ออก ประตูอัตโนมัติ
- พิมพ์บัตรประจำตัว พร้อมรหัสบาร์โค๊ดออกมาได้เลย ช่วยบริหารการเข้าเรียน และการเข้าใช้งานต่าง ๆ โดยสามารถเลือกรูปแบบได้เอง
- ระบบการลงทะเบียน ตรวจนับและแจ้งเตือน จำนวนการลงทะเบียนในแต่ละวิชาว่าเต็มหรือยัง
- ระบบพิมพ์ใบเช็คชื่อผู้เข้าเรียนในแต่ละวิชา ในแต่ละห้องเรียน
- ทะเบียนผู้สอน กำหนด เงินเดือน ค่าคอมมิสชั่น ค่าสอนรายครั้ง
- ระบบงานการเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียน
- ใบเสร็จรับเงิน ใส่โลโก้กิจการลงบนใบสำคัญได้เอง กำหนดจำนวนแผ่น (Copy) ในการพิมพ์ ได้
- ใบเสร็จรับเงิน ได้บน Dot Matrix Ink Jet หรือ Laser ได้
- ระบบค้นหา – รายงาน - พิมพ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร-จัดการ เช่น
- รายงานผู้เข้าเรียน เข้าอบรม
- ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่าน บาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงิน ได้ทันที
- เลือก SKIN การใช้งานได้ 3 รูปแบบ

2. รุ่น Professional เหมือนรุ่น Standard แต่เพิ่ม
- รายงานประกาศผลการเรียน
- รายงานค่าลงทะเบียน
- รายงานผลงานครูผู้สอน
- รายงานเกี่ยวกับหลักสูตร
- รายงานการลา - การขาดเรียน
- รายงานทะเบียนรุ่น สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายได้  
- ระบบบันทึกการเข้าสอน คิดค่าสอน
- ระบบบันทึกผลการเรียน ประกาศผลการเรียน-อบรม
- ระบบบันทึกสาย ลา ขาด พร้อมรายงาน
- รายงานทะเบียนรุ่น

3. รุ่น Enterprise เหมือนรุ่น Professional แต่เพิ่ม
- สามารถใช้งานในระบบระบบผู้ใช้งานหลายคน (Multiuser) ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อม
กัน
- Export ข้อมูลการผ่านเข้า - ออก เป็นแฟ้ม CSV
- Export ข้อมูลทะเบียนรุ่น เป็นแฟ้ม CSV
- ระบบควบคุมการ เข้า ออก โดยใช้รหัสผ่าน (คีย์การ์ด) บันทึกเวลาเข้าระบบ
- ระบบเปิด - ปิด ประตูอัตโนมัติ โดยใช้รหัสผ่าน (คีย์การ์ด) บันทึกเวลาเข้าระบบ กรุณาสอบถามเรื่อง Hardware ก่อน

4. รุ่น Exclusive เหมือนรุ่น Enterprise แต่เพิ่ม
- รองรับระบบหลายสาขา
- จัดทำข้อมูล (Export) ส่งให้สำนักงานใหญ่ ประมวลผลรายงาน

- การรวมข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ
- รายงานผู้เข้าเรียน (รวมทุกสาขา หรือ เลือกดูแต่ละสาขาได้)
- รายงานค่าใช้จ่ายให้ครู (รวมทุกสาขา หรือ เลือกดูแต่ละสาขาได้)
- รายงานรายรับ (รวมทุกสาขา หรือ เลือกดูแต่ละสาขาได้)
 โปรแกรมทำงานบน Windows รุ่น  XP / 7 / 8 ความละเอียดการแสดงผล 1024 * 768 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน  ได้ทันที  และบางรุ่นยังสามารถควบคุมระบบประตูอัตโนมัติได้อีกด้วย (กรุณาสอบถาม)
กำหนดระบบการทำงาน


ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน
 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

*** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด