โปรแกรมบริหารสต๊อคสินค้า
Prima mySTORES ver 3.0 (new)


       โปรแกรมบริหารสต๊อคสินค้า Prima mySTORES ver 3.0 เป็นโปรแกรมช่วยงาน เกี่ยวกับการเบิกสินค้า พัสดุ-ครุภัณฑ์ ในองค์กร, โรงเรียน, หน่วยงาน และสถานประกอบการอื่นๆ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนักก็ใช้ งานได้ สามารถช่วยงานต่างๆ เช่น ทะเบียนผู้เบิก, ทะเบียนผู้นำเข้า,ทะเบียนพนักงาน, ทะเบียนโครงการ, พิมพ์ใบนำเข้าสินค้า,ใบจำหน่าย
สินค้า หรือใบเบิกสินค้า,
รายงานการนำเข้า, รายงานสินค้าที่มีการจำหน่าย, รายงานสินค้าที่หมดอายุและรายงานต่างๆ มากมาย มีระบบ Stock สินค้า พร้อมรูปภาพสินค้า ที่เลือกให้ตัดหรือไม่ตัด Stock ก็ได้ ช่วยให้ติดตามความเคลื่อน ไหว ของการสินค้า พัสดุ-ภัณฑ์ ได้ตลอดเวลา

Prima mySTORES ver 3.0 รองรับการทำงานในระบบ Lan  ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard หรือ USB  และเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ

Prima mySTORES ver 3.0 แบ่ง ออกเป็น 3 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ

1. รุ่น STANDARD  เป็นระบบงานที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วย 
  - ข้อมูลอ้างอิงการทำงาน
ทะเบียนผู้นำเข้าสินค้า ทะเบียนผู้เบิกสินค้า  ทะเบียนพนักงาน  ทะเบียนโครงการ
  -- ระบบ STOCK สินค้า พัสดุ-ภัณฑ์  ที่ปรับอัตโนมัติ เมือมีการใช้งาน
  - สามารถพิมพ์บิล ใบนำเข้าสินค้า, ใบจำหน่ายสินค้า, เอกสารชุด เลือกรูปแบบการพิมพ์  
ใส่โลโก้ของกิจการ ได้เอง
  -
รายงานสินค้าที่นำเข้า และ จำหน่ายออก
  - รายงานสินค้าหมดอายุ
  - รายงานสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อ / นำเข้า
  - รายการเบิกเพื่อใช้ในโครงการ ต่าง ๆ
  - รายงานการเบิกสินค้ากำหนดโดยผู้เบิกสินค้า / หน่วยงานที่เบิก
  - รายงานอื่น ๆ
  - พิมพ์ป้ายบาร์โค๊ด เฉพาะรหัส Ean 13 บนกระดาษขนาด A4 
  - ใช้ได้กับเครื่องเดียวเท่านั้น (Standalone) 


2. รุ่น PROFESSIONAL มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม 
  - 
ระบบรักษาความปลอดภัย (Password)
  - ระบบ STOCK สินค้า พัสดุ-ภัณฑ์ พร้อมรูปภาพสินค้า
  - ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง ,  A10
มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้  และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก
ทำให้ประหยัด

          3. รุ่น ENTERPRISE  มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น PROFESSIONAL
            - รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  Stock Card
            - ระบบการวิเคราะห์สินค้าที่นำเข้า-จำหน่าย
            - Export  ข้อมูล ทะเบียนสินค้า  การนำเข้าสินค้า  การจำหน่ายสินค้า  เป็นแฟ้มข้อมูล .CSV เพื่อนำไหใช้งานต่อไป  -                     - เป็นระบบ LAN สามารถใช้งานได้พร้อมกัน หลายเครื่อง (ไม่เกิน 5 เครื่อง)
            

          *** ทุกรุ่นใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และเมื่อลงทะเบียนเป็นชุดจริงแล้ว จะสามารถใช้งานได้ตลอดไป

Prima mySTORES ver 3.0 ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / Vista และรองรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุน  สามารต่อใช้งานแบบผู้ใช้หลายคนได้ (เฉพาะรุ่น Enterprise) 

ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่